1.Memory foam /4սմ
2.Ալիքաձև սպունգ /3սմ
3.Բնական լատեքս /4սմ
4.Ալիքաձև սպունգ /3սմ
5.Անկախ զսպանակային համակարգ /3սմ
6.Քեչա (բարձր որակի)
7.Անկախ զսպանակային համակարգ (255 հատ / 1մ2)
8.Քեչա (բարձր որակի)
9.Սպունգից օդափոխվող շրջանակ